Algemene voorwaarden

Het gehuurde is compleet voor het aantal personen vermeld op de website van catscaravan.nl
En de inventaris is gelijk aan de beschrijving van het gehuurde op de website van catscaravan.nl
De cabanone tent en de caravan voor 4 personen zijn eigendom van catscaravan.nl
Voor de accommodaties die catscaravan voor derde aanbied kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

De accommodaties van derde zullen altijd rechtstreeks aan de die partij betaald moeten worden, er volgt dan ook een factuur van die partij en niet van catscaravan.nl
Ook de eventuele annulering gaat via diegene die u een factuur stuurt.
Catscaravan is intermediair voor diverse accommodaties.

Deze gelden voor eigendommen van catscaravan.nl

Huurperiode
Voor de huisjes, Weekend 3 nachten, midweek 4 nachten en week 7 nachten.
Voor de caravans en tenten van catscaravan.nl is alleen een huurperiode van twee aaneengesloten weken mogelijk.
Wij houden de aankomst/vertrek dagen en tijden aan die op de door u gereserveerde camping mogelijk zijn.
Aankomst na 16.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. Bij aankomst en vertrek zal het gehuurde samen met u worden gecontroleerd.
Het is verboden in het gehuurde te roken of fietsen te plaatsen en het hebben van huisdieren in het gehuurde is niet toegestaan.


Betalingen en borgsom
Aanbetaling gehuurde: 30% bij reservering, restant betaling 4 weken voor aankomst.
Wij hanteren een borgsom van 150,- euro.

De borgsom krijgt u in zijn geheel terugbetaald.
Voor breuk of andere beschadigingen, wordt een navenant bedrag ingehouden. De gehele of gedeeltelijke borgsom wordt direct bij vertrek terug betaald.

Legitimatie
Huurder dient akkoord te gaan met controle en verificatie van identiteit en de benodigde papieren voor het huren van een product van catscaravan. Voor verdere uitleg of informatie kunt u altijd contact met ons op nemen.

Voorwaarden huur overeenkomst

A. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht het gehuurde als volgt ter beschikking te stellen:

1. In goede staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
2. In goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
3. Met voldoende instructie vooraf over gebruik van het gehuurde, inventaris en toebehoren.

B. Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:

1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het gehuurde niet of voor een gedeelte van de huurperiode;
2. Het gehuurde zorgvuldig, in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken;
3. De instructies van de verhuurder op te volgen;
4. Het gehuurde niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren.
5. Het gehuurde tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode - behoudens normale slijtage - in te leveren bij verhuurder.

C. Annulering huurder

1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
2. Indien het gehuurde voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.
3. Verhuurder mag een vast bedrag van 25,- euro alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.
4. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

- 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
- 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
- 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
- 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
- 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

D. Borg

Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van wat huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.
Dit kan geschieden zowel direct als wel via bankoverschrijving dit naargelang vertrek en of aankomsttijd huurder.

E. Niet nakoming

1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, alleen als de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen.
2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
3. Wordt het gehuurde niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom.

F. Schade

Ontstane schade door gewoon gebruik dient direct aan verhuurder kenbaar gemaakt te worden zodat deze gerepareerd kan worden.

G. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

Helmond 2018

Nieuws

Wij zijn weer volop bezig met het invullen van onze website, daarom zult u per dag de aanpassingen voor het jaar 2023 te zien krijgen.

Onze eigen caravans en tent zijn nu al te boeken voor 2023.

Over de prijzen voor 2023 van de accommodaties van de camping zijn we nog in onderhandeling zodat we u een zo goed mogelijke prijs kunnen aanbieden.

Tevens gaan we een automatische boeking module inbouwen met een code.
Deze code refereert aan de boeking zodat de camping weet dat u bij catscaravan.nl heeft geboekt en betaald.

Tevens biedt dit de mogelijkheid om onze diensten ook aan andere accommodaties aan te bieden.
Kortom wij zijn nog volop in beweging.

Team catscaravan.Vaak gestelde vragen...